Khazatown Blues

Funeka ubaleke abaxhaphazi abanomona ngemfundo yakho
Kunye nenqununu engcolileyo engxothayo xa ufike emva kwexesha. Ukuze uhlale uphilile funeke utye incwdi ezininzi kangangako ukwaziyo. Funeke  
ungavumeli ungene kwindawo eneziyobisi ngoba uzofa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s